Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego www.architektpro.pl i platformy kursowej kursy.architektpro.pl

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników serwisu internetowego www.architektpro.pl będących zarówno osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorcami.
 2. Celem Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Użytkowników oraz Usługodawcy/Sprzedającego, a także zasad i warunków korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym
  Sklepu internetowego.
 3. Serwis oraz Sklep internetowy dostępne są pod adresem www.architektpro.pl i prowadzone są przez Izabelę Gemzała, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą
  „Prosty Plan Izabela Gemzała”, z siedzibą pod adresem 05-220 Zielonka, ul. Wolności 2/24A,
  lok. 17, NIP 7393412908, REGON 365725200, adres do korespondencji: ul. Starowiślna 5A lok. 2, 03-193 Warszawa.
 4. Dane kontaktowe Serwisu (w tym: Sklepu internetowego):
  a) adres kontaktowy: ul. Starowiślna 5A lok. 2, 03-193 Warszawa;
  b) telefon: 694 105 682;
  c) e-mail: kontakt@architektpro.pl;
  d) numer rachunku bankowego
 5. Do skutecznego korzystania z Serwisu wymagane jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych z aktywnym dostępem do sieci Internet, umożliwiające wypełnienie internetowych formularzy (np. laptop, smartfon).
 6. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie wymagane jest ponadto posiadania skrzynki pocztowej e-mail oraz aktualnego numeru telefonu, jak również podanie danych umożliwiających wysyłkę towarów.
 7. Niektóre z produktów dostępnych w Sklepie wymagają spełnienia dodatkowych wymagań technicznych, co zaznaczone jest każdorazowo w opisie każdego z tych produktów. Brak wypełnienia tych wymagań przez Użytkownika może spowodować niemożność wykorzystania zakupionego produktu, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 8. W ramach działania Serwisu oraz Sklepu zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych, w tym w szczególności podejmowania przez nich działań, które naruszałyby obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich, w tym mających charakter zniesławiający lub naruszający dobra osobiste tych osób.
 9. Korzystanie z usług dostępnych w Serwisie oraz składanie zamówień i dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga pełnej akceptacji niniejszego Regulaminu.

§ 2
DEFINICJE

Jeżeli w treści Regulaminu nie wskazano inaczej, niżej wskazane wyrażenia mają następujące znaczenie:

 1. Serwis – strona internetowa, dostępna pod adresem www.architektpro.pl ;
 2. Sklep – sklep internetowy, działający w ramach Serwisu pod adresem www.architektpro.pl/sklep ;
 3. Sprzedający/ Usługodawca – Izabela Gemzała, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Prosty Plan Izabela Gemzała”, z siedzibą pod adresem 05-220 Zielonka, ul. Wolności 2/24A, lok. 17, NIP 7393412908, REGON 365725200, adres do korespondencji: ul. Starowiślna 5A lok. 2, 03-193 Warszawa.;
 4. Użytkownik – każda osoba, korzystająca z Serwisu;
 5. Kupujący – każda osoba fizyczna lub prawna, dokonująca zakupu towarów w Sklepie;
 6. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością, jednak gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu prowadzonej działalności, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana przez Usługodawcę oraz Użytkownika, na mocy której Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia określonych usług na rzecz Użytkownika bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) za pośrednictwem sieci Internet;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów, w tym treści o charakterze cyfrowym, dostępnych w Sklepie internetowym, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu oraz Sklepu internetowego.

§ 3
Przedmiot sprzedaży w Sklepie

 1. Ceny towarów, a także ich opisy, które widoczne są na stronie internetowej Sklepu nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale stanowią informację handlową. Stają się one wiążące po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, a także ich opisów, prezentowanych na stronie, do wprowadzania cen promocyjnych na produkty, jak również przeprowadzania wyprzedaży niektórych produktów.
 3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby stany magazynowe widoczne na stronie internetowej Sklepu były na bieżące aktualizowane i wiarygodne. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o niemożliwości spełnienia świadczenia. Strony mogą wówczas ustalić świadczenie zastępcze lub Kupujący może odstąpić od umowy.
 4. Przedmiotem sprzedaży w Sklepie mogą być przedmioty materialne, a także produkty cyfrowe (elektroniczne).

§ 4
Zapisy na sprzedaż produktów

 1. Sprzedający może przeprowadzić zapisy Klientów zainteresowanych zakupem nowych towarów, w tym treści cyfrowych, jeszcze niedostępnych w Sklepie internetowym.
 2. Zapisy odbywają się w formie dobrowolnego zgłoszenia się Klienta zainteresowanego zakupem danego towaru poprzez podanie swojego adresu e-mail.
 3. W przypadku rozpoczęcia sprzedaży danego produktu Klient otrzymuje e-mail z informacją o dostępności towaru i możliwości jego zakupu.
 4. Zapisy nie są formą przedsprzedaży i nie zobowiązują Klienta do późniejszego zakupu towaru.
 5. Sprzedający nie będzie zobowiązany do uruchomienia sprzedaży danego produktu.
 6. W przypadku rezygnacji ze sprzedaży danego produktu w terminie podanym na Stronie internetowej lub maksymalnie w ciągu 1 roku od daty rozpoczęcia zapisów lista mailingowa danego produktu nie będzie dalej przechowywana przez Sprzedającego (zostanie trwale usunięta).
 7. Użytkownik ma możliwość wypisania się z listy chętnych w każdym momencie poprzez przesłanie e-maila na adres kontakt@architektpro.pl .

§ 5
Złożenie zamówienia – zawarcie umowy sprzedaży

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez formularz zamówienia (koszyk) dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zamówienia mogą być składane wyłącznie bez możliwości rejestracji w Sklepie.
 3. Danymi niezbędnymi do dokonania zamówienia są: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub siedziby, a w przypadku przedsiębiorców, którzy wyrażą wolę otrzymania faktury VAT również numer NIP.
 4. Kupujący dokonuje wyboru towarów, które dodaje do swojego formularza (koszyka), a następnie dokonuje wyboru w zakresie sposobu dostawy i akceptuje sposób płatności. Po wyborze opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia złożenia zamówienia umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym pod warunkiem zawieszającym uiszczenia ceny sprzedaży niezwłocznie po otrzymaniu linka do płatności z serwisu www.platnosci24.pl .
 5. Niedotrzymanie przez Kupującego terminu uiszczenia ceny sprzedaży w w/w terminie skutkuje niedojściem umowy sprzedaży do skutku (anulowaniem zamówienia).
 6. Kupujący, który chce ponownie dokonać zamówienia musi ponownie dodać produkt do koszyka i postępować zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Po otrzymaniu wpłaty Sprzedający niezwłocznie rozpoczyna realizację zamówienia.

§ 6
Dostawa towarów

 1. W przypadku zamówień treści cyfrowych dostawa zamówienia następuje natychmiast po otrzymaniu wpłaty przez Sprzedającego, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.
 2. Dostawa następuje poprzez dostarczenie Kupującemu linka z dostępem do zamówionej treści elektronicznej i jest bezpłatna.
 3. Wraz z zamówieniem Klient otrzymuje fakturę, wystawioną za pośrednictwem serwisu internetowego Fakturownia.pl.
 4. W przypadku zamówień produktów materialnych czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.
 5. W takim przypadku Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy:
  1. Kurier;
  2. Poczta Polska.
 6. Sprzedający lub firma kurierska potwierdza Kupującemu przekazanie paczki firmie kurierskiej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Na prośbę Kupującego Sprzedający przesyła mu również niezwłocznie numer przesyłki, umożliwiający jej śledzenie.

§ 7
Realizacja zamówień i dostawa

 1. Zamówienia treści cyfrowych realizowane są natychmiast po otrzymaniu wpłaty, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówień pozostałych towarów, dostarczanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi maksymalnie 5 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania wpłaty przez Sprzedającego.
 3. Czas dostawy uzależniony jest wybranej opcji wysyłki i wynosi:
  1. Kurier – 1 do 3 dni roboczych;
  2. Poczta Polska- 1 do 2 dni roboczych.
 4. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie przez Kupującego i w konsekwencji zwrotu przesyłki do Sprzedającego przez firmę kurierską, Sprzedający wyznaczy Kupującemu
  odpowiedni termin do ponownego potwierdzenia zamówienia.
 5. W przypadku niepotwierdzenia zamówienia Sprzedający będzie miał prawo od umowy odstąpić i żądać od Kupującego pokrycia wszelkich strat, które poniósł, w tym kosztów dostaw i zwrotów nieodebranych przesyłek.
 6. W przypadku ponownego potwierdzenia zamówienia, w związku z koniecznością ponownej wysyłki, Kupujący zobowiązany będzie do uiszczenia dodatkowej opłaty za dostawę
  towarów, a także kosztu zwrotu przesyłki, poniesionego przez Sprzedającego.

§ 8
Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który jest konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta i zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo do dostąpienia od zawartej umowy:
  a) bez podania przyczyny;
  b) w terminie 14 dni od daty wydania towaru.
 2. W przypadku zamówienia treści cyfrowych, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje od umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Wzór stosownej informacji w tym zakresie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jak również jest przesyłany do Klienta za pośrednictwem poczty e-mail wraz z potwierdzeniem zamówienia.
 3. Kupujący jest świadom, że składając zamówienie na produkt cyfrowy wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie spełnienia świadczenia przez Sprzedającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i tym samym traci prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Kupujący, który chce skorzystać ze swojego prawa powinien złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jak również jest otrzymywany od Sprzedającego w e-mailu potwierdzającym złożenie oświadczenia. Skorzystanie z wzoru nie jest jednak obowiązkowe.
 5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 można złożyć poprzez:
  1. przesłanie wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza wiadomości, dostępnej na stronie Sprzedającego. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie
   oświadczenia w wiadomości zwrotnej;
  2. przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@architektpro.pl;
  3. przesłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedającego (ul. Starowiślna 5A lok. 2, 03-193 Warszawa).
 6. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczającym jest, aby oświadczenie zostało wysłane przed upływem 14-dniowego terminu. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a strony mają obowiązek zwrócić świadczenia otrzymane od drugiej strony.
 7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Kupujący ma obowiązek niezwłocznego dokonania zwrotu towaru, nie później niż w ciągu 14 dni od daty, kiedy złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zwracanego towaru Kupujący powinien dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży.
 8. Zwrot towaru może nastąpić za pomocą dowolnie wybranego przez Kupującego środka przekazu (np. poprzez kuriera lub Pocztę Polską).
 9. Koszty zwrotu towaru (tj. koszty wysyłki, zabezpieczenia towaru, opakowania itp.) ponosi Kupujący.
 10. Zwracany towar powinien być kompletny, zapakowany w oryginalne opakowanie i nie nosić śladów użytkowania.
 11. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Sprzedający niezwłocznie zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności:
  1. cenę towaru;
  2. cenę dostarczenia towaru do wysokości najtańszej opcji dostawy dostępnej na stronie internetowej Sprzedającego.
 12. Zwrot wpłaconych środków pieniężnych zostaje dokonany najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu na konto bankowe Kupującego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z wypłatą środków do czasu otrzymania towaru lub otrzymania potwierdzenia jego nadania na adres Sprzedającego.

§ 9
Tryb reklamacyjny

 1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego istnienia wad fizycznych lub prawnych dostarczonych produktów po przejściu własności towaru na Kupującego posiada on uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady.
 2. Uprawnienie do złożenia reklamacji przysługuje zarówno Klientom, będącym konsumentami, jak i Klientom będącym przedsiębiorcami.
 3. W przypadku zaistnienia mechanicznych uszkodzeń, powstałych w trakcie dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego Kupujący powinien przesłać odpowiednią informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającego. W zgłoszeniu należy określić rodzaj wady, którą produkt posiada oraz w miarę możliwości ją udokumentować. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do takiego zgłoszenia za
  pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. W zgłoszeniu można zawnioskować o jedną z następujących możliwości:
  1. wymianę rzeczy na wolną od wad;
  2. obniżenie ceny;
  3. odstąpienie od umowy;
  4. nieodpłatną naprawę produktu.
  5. Obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy nie będzie miało miejsca, jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
  6. W przypadku wad treści cyfrowych Sprzedający niezwłocznie dokona sprawdzenia treści za pośrednictwem linka, przesłanego wcześniej Kupującemu.
  7. W przypadku pozostałych produktów Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt za pośrednictwem wybranej przez Sprzedającego firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej oraz na jego koszt. Uzgodnienie szczegółów wysyłki nastąpi poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem wiadomości e-mail pomiędzy stronami.
  8. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przysługują w ciągu 1 roku od dnia zauważenia wady, nie dłużej jednak niż w ciągu 2 lat od wydania rzeczy.

Copyright © 2021 ArchitektPRO.pl  Szkolenia napędza platforma WP Idea